Statut Stowarzyszenia Powszechnych Inicjatyw Społecznych „JASPIS”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Powszechnych Inicjatyw Społecznych „JASPIS”, zwane dalej Stowarzyszeniem (art. 43 k.c.), działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej JASPIS.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Pruszków.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Pruszkowskiego i województwa Mazowieckiego.

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§7

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§8

Celami Stowarzyszenia jest:
1. wspieranie społecznej aktywności obywateli i instytucji działających na rzecz rozwoju lokalnego,
2. rozwój lokalnych organizacji pozarządowych oraz promocja i organizacja wolontariatu,
3. kształtowanie postaw patriotycznych poprzez upowszechnianie tradycji narodowych, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4. wspomaganie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
5. prowadzenie całorocznej działalności wychowawczej, edukacyjnej i oświatowej wśród dzieci i młodzieży,
6. organizację letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania
7. organizację przedsięwzięć związanych z rozwojem zainteresowań i specjalności w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa,
8. promocję i rozwój przedsiębiorczości, 9. przeciwdziałanie bezrobociu, 10. rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, 11. pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym,
12. kształtowanie więzi międzypokoleniowych poprzez działania na rzecz osób w wieku emerytalnym
13. rozwój rodzin i przeciwdziałanie ich patologiom,
14. inicjowanie i realizację programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, przemocy, profilaktyki alkoholowej i innych uzależnień,
15. działania na rzecz równouprawnienia mężczyzn i kobiet oraz działania na rzecz młodzieży,
16. promocję idei społeczeństwa obywatelskiego między innymi przez poradnictwo obywatelskie,
17. wsparcie przedsiębiorstw społecznych i rozwój samorządności,
18. promocje regionu, jego kultury i tradycji,
19. promocje i wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i sportu,
20. wspieranie regionu w zakresie ochrony środowiska,
21. rozwój obszarów wiejskich,
22. propagowanie praw i wolności człowieka, rozwój demokracji,
23. rozwój ekonomii społecznej,
24. działania na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; porządku i bezpieczeństwa publicznego,
25. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz kultywowania języków regionalnych,
26. działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności podczas stanów nadzwyczajnych i kryzysowych,
27. działalność wydawniczą, radiową i informacyjną.

§9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. odpłatną i nieodpłatną działalność statutową
2. organizowanie spotkań, konferencji, seminariów i sesji naukowych,
3. opiniowanie programów rozwoju regionu i innych aktów prawnych dotyczących ważnych kwestii społecznych, 4. wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia,
5. gromadzenie informacji o inicjatywach związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia,
6. pomoc organizacyjno-prawna w tworzeniu i prowadzeniu organizacji pozarządowych,
7. organizowanie szkoleń na rzecz inicjatyw gospodarczych,
8. przeciwdziałaniu bezrobociu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i innych zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym,
9. organizację imprez kulturalnych, sportowo-turystycznych i oświatowych,
10. organizację wypoczynku dzieci i młodzieży,
11. prowadzenie hospicjów, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, szkół, świetlic, ognisk wychowawczych, poradni, centrów integracji społecznej, biur porad obywatelskich,
12. wydawanie materiałów informacyjnych,
13. współpracę z władzami samorządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem regionu i społeczeństwa obywatelskiego,

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie posiada członków:

a. zwyczajnych,

b. wspierających,

c. honorowych.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 12

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje na piśmie pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji

§ 13

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo, co najmniej 3 członków Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d. zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

d. regularnego opłacania składek.

§ 16

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 17

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

b. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d. wykluczenia przez Zarząd:

  • z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez pół roku,
  • z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia przez pół roku.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§18

Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie

b. Zarząd Stowarzyszenia

c. Rada Nadzorcza – organ kontroli wewnętrznej

§19

Wybory do Zarządu i Rady Nadzorczej odbywają się w głosowaniu jawnym chyba, że Walne Zebranie postanowi o głosowaniu tajnym minimum 50% głosów.

§20

1. Walne Zebranie podejmuje decyzje w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków (kworum).

2. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 14 dni po pierwszym terminie. Wówczas uchwały zapadają zwykłą większością głosów, co nie odnosi się do uchwał dotyczących rozwiązania Stowarzyszenia.

§21

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, w którym udział biorą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym i członkowie wspierający z głosem doradczym.

§22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. uchwalanie programów działania Stowarzyszenia,

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ocena działalności Stowarzyszenia,

3. Uchwalanie zmian statutu,

4. Wybór Zarządu Stowarzyszenia i Rady Nadzorczej,

5. Określanie wysokości składek członkowskich,

6. Udzielanie absolutorium Zarządowi,

7. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,

8. inicjowanie i promowanie prac działań wynikających z postanowień statutu,

9. podejmowanie uchwał o rozpoczęciu i zakończeniu działalności gospodarczej,

10. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia,

11. rozpatrywanie spraw nienależących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§23

Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku, jako sprawozdawcze i co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze.

§24

Ponadto Zarząd zobowiązany jest do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia, na pisemne żądanie Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy.

§25

Nadzwyczajne Walne Zebranie Zarząd jest zobowiązany zwołać w terminie 21 dni od zgłoszenia żądania.

§26

Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało wezwane, według ustalonego przez siebie porządku obrad.

§27

Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia.

§28

Uchwały Stowarzyszenia zapadają na Walnym Zebraniu. Głosowanie jest jawne. Na żądanie większości członków głosowanie odbywa się w formie tajnym.

§29

Członków Stowarzyszenia o terminie Walnego Zgromadzenia zawiadamia się na min.7 dni przed Walnym Zebraniem. Zawiadomienie może odbyć się formą mailową lub pisemną.

§30

Walne Zgromadzenie może być przeprowadzane za pomocą komunikatora internetowego, telekonferencji i innych dostępnych narzędzi technologicznych.

§31

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami, na zewnątrz Stowarzyszenie reprezentuje Prezes Zarządu lub osoba przez niego upoważniona i ponosi za to odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.

§32

Zarząd składa się z minimum 3 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika. Wyboru prezesa dokonuje się w odrębnym głosowaniu.

§33

Kadencja władz trwa 4 lata.

§34

Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po jego wyborze.

§35

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,

2. przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,

3. opracowywanie planów działalności Stowarzyszenia,

4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,

6. organizowanie działalności gospodarczej Stowarzyszenia oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,

7. zwoływanie Walnego Zebrania,

8. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu,

9. prowadzenie polityki zatrudnieniowej oraz ustalania regulaminu wynagrodzeń pracownikom Stowarzyszenia,

10. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia, w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§36

Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

§37

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby i zwoływane są przez Prezesa.

§38

Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§39

Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

§40

Do zakresu jej działania należy:
1. kontrolowanie przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania przez Zarząd,

2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3. kontrola raz w roku stanu majątku oraz sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd,

4. wykonywanie innych czynności przewidzianych w niniejszym statucie.

§41

Rada Nadzorcza składa się z minimum 2 członków i wybiera spośród siebie Przewodniczącego.

§42

Członek Rady Nadzorczej nie może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków, z wyjątkiem niespełnienia wymagań przewidzianych w Prawie o Stowarzyszeniach.

§43

Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§44

Na miejsce członków Zarządu lub Rady Nadzorczej Stowarzyszenia, których członkostwo ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

§45

Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro Stowarzyszenia, określając jego organizację i zakres czynności.

§46

Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba, która:
1. nie jest członkiem Zarządu ani nie jest z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 47

Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie, b. świadczenia członków wspierających,

c. darowizny i zapisy,

d. dobrowolne wpłaty,

e. dochody z ofiarności publicznej,

f. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z majątku Stowarzyszenia, z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),

g. dotacje krajowe lub zagraniczne organizacji rządowych i pozarządowych, subwencje, kontrakty, zlecenia usług,

§48

Stowarzyszenie może prowadzić statutową działalność odpłatną, szczegółowy jej zakres określać będzie uchwała Zarządu.

§49

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§50

Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§51

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Rozdział VI. Sposób reprezentacji

§52

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest Prezes lub dwóch pozostałych członków Zarządu działających łącznie lub 2 osoby łącznie upoważnione przez Zarząd.

§53

Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne lub zmianę majątku Stowarzyszenia, wymagają do swej ważności podpisu Prezesa lub dwóch pozostałych członków Zarządu działających łącznie lub 2 osoby łącznie upoważnione przez Zarząd.

§ 54

Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§ 55

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 56

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 7 marca 2018 r.